Siirry sisältöön

Logistista kilpailukykyä Suomen elinkeinoelämälle

Multimodaali ja tehokas logistinen järjestelmä vaatii monen toimijan yhteistyötä ja erityisosaamista useilta eri toimialueilta. TT-säätiön rahoittamassa CaaS Nordic yhdistyksen orkestrointihankkeessa tätä haastetta lähestyttiin monen toimijan yhteistyön avulla. Hankkeessa tehtiin selvityksiä ja pilotteja eri kuljetusmuotojen näkökulmista.

Ratkaistava haaste: kuljetusten läpinäkyvyys

Toimitusketjujen läpinäkyvyys on nykyisellään hyvin puutteellista, mistä aiheutuu useiden kymmenien prosenttien tuottavuushaitta teollisuudelle. Haasteena on myös se, että paperinen dokumentti on vielä usein mukana toimitusketjussa ainakin jossain vaiheessa – ”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI -asetus) mukaan noin 99 prosenttiin EU:n alueella tapahtuvista rajat ylittävistä kuljetuksista liittyy edelleen paperisia dokumentteja kuljetusten jossain vaiheessa.” Huonon läpinäkyvyyden vuoksi toimijoilla on myös todella rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa toimituksiinsa tai hallita niitä kuljetusprosessin aikana. Näin ollen prosessien automatisoinnissa on paljon kehitettävää.

CaaS Nordic orkestrointi -hanke

Hankkeen päätavoitteena oli parantaa multimodaalisten logistiikkaketjujen ja -prosessien läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta vahvistamalla kansallista logistiikan osaamista ja digitalisaatio valmiutta. Hankkeessa multimodaalisia kuljetusketjuja ja niiden osia tarkasteltiin eri toimijoiden toimesta. Hankkeen tasolla nämä eri tehtävät ja toimet linkitettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Hanke toteutettiin monen toimijan yhteistyönä, niin että kukin toimija osallistui hankkeen työstämiseen.

Ensimmäisenä alatavoitteena oli koota yhteen kansallisia ja kansainvälisiä ekosysteemejä, jotka jo nyt edistävät logistiikan digitalisaation kehitystä. Hankkeen toteutuksesta vastasi CaaS Nordic ry, joka liittää yhteen aktiivisia toimijoita, jotka haluavat kehittää ja edistää logistiikan digitalisaatiota. Työn aikana yhdistys tiedotti hankkeestaan monissa tilaisuuksissa, minkä lisäksi yhdistyksen jäsenet linkittivät projektiin omia sidosryhmiään. Kesäkuussa hankkeen välituloksia esiteltiin myös kansainvälisessä webinaarissa.

Toisena alatavoitteena oli jakaa ekosysteemien kesken parhaita käytäntöjä ja osaamista. CaaS Nordic yhdistys on aktiivisesti käynyt keskusteluita muun muassa: liikenne- ja viestintäministeriön, liikennealan virastojen, kuntasektorin, teknologiatoimijoiden sekä kuljetussektorin kanssa. Yhteistyön tarkoitus on ollut jakaa informaatiota uusista mahdollisuuksista ja linkittää toimijoita hankkeen pilotteihin.

Kolmantena alatavoitteena oli luoda hallittu ja toimiva toimintamalli ekosysteemien välillä. Yhdistys on avoin yhteistyöhön, jossa molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Yhteisen edun löytäminen on jatkuvan ja kestävän yhteistyön perusta. Esimerkki tällaisesta on muun muassa Helsinki-Vantaa Cargo communityn ja yhdistyksen välinen yhteistyö.

Neljäntenä alatavoitteena oli jalkauttaa uudet toimintamallit käytäntöön pilottien avulla. Hankkeen aikana valmisteltiin, käynnistettiin ja tehtiin erilaisia pilotteja, joissa uusia ratkaisuja pilotoitiin normaalissa toimintaympäristössä.

Näiden tavoitteiden lisäksi hankkeelle oli asetettu vielä ylätavoitteet A ja B. Ylätavoite A:na oli Suomen ja samalla myös Itämeren alueen logistisen järjestelmän tehostaminen ja houkuttelevuuden parantaminen. Hankkeen aikana kaikki toimet on toteutettu niin, että Suomen rooli on niissä keskeinen ja ensisijainen vaikutusalue on Pohjoismaat sekä Baltia. Ylätavoite B:nä oli teollisuuden ja kaupan tuottavuuden parantaminen. Hankkeessa luoduilla ratkaisuilla ja piloteilla kehityksen lähtökohtana on liiketoimintalähtöisyys, jonka uskotaan palvelevan teollisuuden ja kaupan tavoitteita.

Keskeistä hankeen piloteissa ja selvityksissä oli se, miten datan ja tiedon hyödyntämistä logistiikassa voitaisiin kehittää, niin että siitä hyötyisivät sekä logistiikan palveluntarjoajat että logistiikan tilaajat, kuten teollisuus ja kaupanala. Työn keskiössä olivat myös erilaiset viranomaistoiminnot kuten tullaus. Työn lähtökohtana oli liiketoimintalähtöisyys ja kotimaan logistiikkaverkon houkuttelevuuden sekä toimivuuden parantaminen.

CaaS Nordic tiekartta

Osana hanketta hahmotettiin yhdistyksen logistiikan tiekartta vuosille 2021-2026. Tiekartta rakentuu regulaation, kestävän kehityksen, digitalisaation, verkottumisen ja PPP-yhteistyön pohjalle. Selvää on, että tulevaisuudessa toimijoiden välinen yhteistyö ja digitaaliset ratkaisut tulevat olemaan menestyksen ja kannattavuuden kulmakiviä, kuitenkin siten, että kestävät ja ympäristöystävälliset ratkaisut ovat sisään rakennettu osa tulevaisuuden ratkaisuja. CaaS Nordic yhdistyksen tunnistamia keskeisiä muutosvoimia ja aihealueita, jotka lähitulevaisuudessa tulevat vaikuttamaan logistiikan ja sen digitalisaation kehitykseen. Orkestrointihankkeessa näihin muutosvoimiin perehdyttiin ja niihin luotiin varautumistoimenpiteitä sekä -suunnitelmia. Alle on listattu tiekartan korostukset.

Regulaatio

 • 2021 uudet päästöstandardit kaupungeille ja muille viranomaisille. Muutos tapahtuu hyvin hitaasti viranomaisissa ja organisaatioissa, mutta kansallisten yksiköiden on pakko toimia asetusten, kuten Pariisin ilmastosopimuksen, mukaisesti.
 • 2022 eurooppalaiset lainsäätäjät laativat uutta säädäntöä esimerkiksi hinnoittelun, päästöjen ja työolojen läpinäkyvyydestä
 • 2024 eFTI määräykset.

Kestävä kehitys

 • 2021 kestävyys logistiikassa tulee olemaan yksi oleellisimmista puheenaiheista.
 • 2022 ja 2023 vuoden vaihteessa uusia liiketoimintamalleja löydetään uusien kestävyys- ja lainvalvontamenetelmien perusteella.
 • 2024 uusien käyttövoimien kirjo tulee lisääntymään
 • 2025 EU sopimus ilmastotavoitteista.

Digitalisaatio

 • 2021 rahdinlähettäjiä painostetaan toimittamaan nopeammin ja ennakoitavammin kuin koskaan.
 • 2022 uudet digitaalisen tiedon jakamisen vaihtoehdot Pohjois-Euroopan ja Aasian käytäville.
 • 2023 IoT-laitteet ja muu teknologia (5G) kehittyy jatkuvasti.
 • 2024 Viranomaiset ymmärtävät innovatiivisten tekniikoiden ja yhteistyön mahdollisuudet. He voivat myös muuttaa prosessia kohti tehokkuutta hyödyntämällä dataa ja innovaatioita.

Verkottuminen

 • 2021 COVID19-rokotus on olemassa ja liikkumisrajoitukset muuttuvat. Samaan aikaan syntyy uusia toimitusketjuja ja palveluja perinteisten mallien tilalle ja rinnalle.
 • 2022 logistiikkapalveluverkostojen hajauttaminen
 • 2024 yhdistetyt multimodaaliset kuljetukset
 • 2025 yhteentoimivien ja verkottuneiden liikennekäytävien perustaminen

Älykkäät vihreät kaupungit

 • 2021 sidosryhmät sulautuvat yhä enemmän tietojen ja tekniikan kyvykkyyden vuoksi
 • 2022 Mitä enemmän jälleenmyyjät tarjoavat omia palveluitaan, sitä lähempänä perinteiset huolitsijat ovat toisiaan
 • 2023 kaikki liikennemuodot kattava eurooppalainen liikenne korostuu yhä enemmän. Tapahtuu eurooppalainen ajattelutavan muutos, ja eurooppalaiset organisaatiot tukevat Euroopan sisäisen infrastruktuurin kehittämistä kansallisen infrastruktuurin lisäksi.
 • 2026 nopeampi 6G yhteys

CaaS Nordic Ry

CaaS Nordic Ry on keväällä 2019 perustettu logistiikan digitalisaatiota ja tiedon sekä datan jakamista edistävä yhdistys. CaaS Nordic Ry yhdistää nykyisellään CaaS (Corridor as a Service)-ekosysteemin, älykkään meriliikenteen ekosysteemin ja hajautetut tietokannat sekä lohkoketjuteknologian kehittäjiä. Yhdistys luotiin aktiivisten toimijoiden ympärille ja se on laajentunut ensimmäisen toimintavuotensa aikana suunnitellusti. Kevään 2020 aikana on käynnistetty myös yhteistyökeskustelut Norjan, Ruotsin ja Venäjän välisestä yhdistysyhteistyöstä. Logistiikan kehittämisen lisäksi yhdistyksen keskeinen tehtävä on yhdistää ekosysteemejä.

Ajankohtaista

AI – uhka vai mahdollisuus työelämässä?

7.6.2024

Tekoäly lyö voimalla läpi yhteiskunnan eri toimintojen. Tekoäly antaa myös yrityksille mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen ja uusien liiketoimintojen syntymiseen, mutta samalla…

Lue lisää

Suomen puolijohdealalle strategia

3.5.2024

Puolijohdeala on globaali kasvuala, joka tarjoaa myös Suomelle talouskasvua. Tarvitaan kuitenkin konkreettisia panostuksia alan mahdollisuuksiin tarttumiseksi. Suomen puolijohdeala ennakoi liikevaihtonsa…

Lue lisää

Elinkeinoelämä voimistaa läsnäoloa Ukrainassa

26.3.2024

Ukrainan kriittisen infrastruktuurin akuutin korjaustarpeen ja erityisesti jälleenrakennuksen odotetaan vaativan satoja miljardeja euroja. Suomalaisen elinkeinoelämän läsnäolon vahvistaminen maassa luo pohjaa…

Lue lisää